Laat me
 

Laat me m’n eigen gang maar gaan.. ik heb ‘t altijd zo gedaan..
- Ramses Shaffy -

Gerenommeerd choreograaf Isabelle Beernaert weet met haar choreografieën de harten van het publiek te raken. Maar hoe komt het dat iets je raakt of juist niet? Waarom staan je haren rechtop bij het horen van een bepaald muziekstuk? En waarom smaakt het ene gerecht zoveel beter dan het andere? Isabelle gelooft dat dit voortkomt uit de bezieling waarmee iets wordt gecreëerd. De passie, de liefde, de intentie die erachter zit, de roep van je hart. Dit thema staat centraal in de voorstelling Laat me.

Dans is de taal van de ziel. Het maakt geen geluid, het is stil, maar tegelijkertijd zegt het zoveel. Je zit in het theater, het wordt langzaam donker… De muziek begint, de lichten gaan aan en een danser beweegt in de ruimte als een penseel op een schilderij, als een pen op een wit blad papier. De danser neemt je mee in het verhaal. Wat moet je hiervoor doen? Stilzitten, kijken en luisteren. Niets anders. En dan zie je het, voel je het, ervaar je het. De trillingen, de energie, het onbeschrijfelijke… de fluisteringen van de ziel.

Je verstand weet de weg niet,
je hart is er al geweest
en je ziel is er nooit weggegaan …

Iedereen legt een eigen pad af. Maar wat is jouw unieke pad om te bewandelen? In de huidige prestatiemaatschappij ervaar je al snel de druk om te presteren, angst voor mislukking en om anderen teleur te stellen of de druk van social media. Je krijgt honderden indrukken per dag te verwerken, er is zoveel te zien, zoveel om na te streven. Maar is dat wie jij bent? En is wat jij van anderen ziet, wel wie zij echt zijn? Hoe zorg je dat je je eigen stem blijft volgen en tot uiting brengt en leeft vanuit authenticiteit?

Voor Laat me blijft choreografe Isabelle Beernaert op eigen bodem en laat zij zich inspireren door de grootmeesters van Nederlandstalige en Vlaamse chansons. Waar haar laatste producties veelal gekenmerkt werden door internationale invloeden, brengt Isabelle haar choreografieën dit keer dichterbij huis dan ooit. Laat u meeslepen en verrassen door dans op prachtige Nederlandstalige en Vlaamse klassiekers.

Vraag jezelf niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag jezelf af waardoor jij tot leven komt. En doe dat vervolgens. Want wat de wereld nodig heeft, is mensen die tot leven zijn gekomen.
- H.Whitman


Renowned choreographer Isabelle Beernaert manages to touch the hearts of the public with her choreographies. But why is it that something affects you or not? Why do your hairs stand upright when you hear a certain piece of music? And why does one dish taste so much better than another? Isabelle believes that this comes from the spirit with which something is created. The passion, the love, the intention behind it, the call of your heart. This theme is central to the show LAAT ME.

Dance is the language of the soul. It makes no noise, it is quiet, but at the same time it says so much. You are in the theater, it is slowly getting dark ... The music starts, the lights come on and a dancer moves in the room like a brush on a painting, like a pen on a white sheet of paper. The dancer takes you into the story. What do you have to do for this? Sitting still, watching and listening. Nothing else. And then you see it, you feel it, you experience it. The vibrations, the energy, the indescribable ... the whispers of the soul.

Your mind doesn't know the way,
your heart has already been there
and your soul has never left ...

Everyone follows their own path. But what is your unique path to walk? In today's performance society you soon experience the pressure to perform, fear of failure and to disappoint others or the pressure of social media. You get to process hundreds of impressions a day, there is so much to see, so much to strive for. But is that who you are? And is what you see of others, who they really are? How do you ensure that you continue to follow your own voice and express yourself and live from authenticity?

For LAAT ME, choreographer Isabelle Beernaert stays on her own soil and is inspired by the grand masters of Dutch and Flemish chansons. While her latest productions were often characterized by international influences, this time Isabelle brings her choreographies closer to home than ever. Let yourself be carried away and be surprised by dance to beautiful Dutch and Flemish classics.

Don't ask yourself what the world needs. Ask yourself what makes you come alive. And then do that. Because what the world needs is people who have come to life.
- H. Whitman

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief!

×
×
×